Stanovy spolku Rapový seznam z.s.

Stanovy spolku ve formátu PDF zde: Stanovy spolku Rapový seznam z. s.

Zápis z ustavující schůze spolku ve formátu PDF zde: Zápis z ustavující schůze spolku

ČL. I.
Název a sídlo

Rapový seznam z. s. (dále jen ,,spolek“) má své sídlo v Šenově, na adrese Těšínská 288, 739 34 Šenov. Anglický ekvivalent jména spolku je: Rap list

 

ČL. II.
Účel spolku

Účelem spolku je rozšíření povědomí o vývojovém kontextu a uměleckých kvalitách tuzemské rapové tvorby. Dále je účelem spolku vzdělávat mladé posluchače v rapové tvorbě, a tím pozitivně ovlivňovat její dopad na posluchače samotné. Jedním z dalších cílů spolku je vytvoření základny pro rozvoj teoretických poznatků o rapové tvorbě jako o umělecké činnosti.

 

ČL. III.
Hlavní činnost spolku

Činnost spolku směřuje k naplnění účelu popsaného v čl. II., co by společného zájmu jeho členů. Tento účel je naplňován zejména prostřednictvím:

a) Tvorby a správy chronologické databáze tuzemské rapové hudby rapovyseznam.cz

b) Pořádáním seminářů, přednášek a konferencí směřujících k větší informovanosti mládeže o rapové tvorbě jako o umělecké činnosti,

c) Pořádání hudebně kulturních akcí,

d) Vedení internetového magazínu a internetového rádia,

e) Tvorby, vydávání a distribuce odborných textů, učebních materiálů a dalších publikací,

f) Vydávání a distribuce hudební tvorby,

g) Vytvoření kreativního zázemí s vybavením k umělecké činnosti, jež bude dostupné osobám s uměleckými tendencemi,

h) Realizace projektů vytvářejících možnosti seberealizace mládeže v kulturně-uměleckých činnostech,

ch) odborné pomoci při zdolávání překážek v tvůrčí činnosti mládeže,

i) Organizování kampaní a petičních aktivit.

 

ČL. IV.
Vedlejší hospodářská činnost spolku

Vedlejší hospodářská činnost spolku směřuje k pokrytí nákladů vytvořených hlavní činnosti spolku. Tento účel je naplňován zejména prostřednictvím:

a) Pronájmu reklamního prostoru na webových stránkách spolku,

b) Pronájmu prostoru pro umístění zvukové reklamy v internetovém rádiu spolku,

c) Pronájmu vybavení a techniky určené ke kulturně-umělecké činnosti spolku,

d) Audiovizuálních služeb.

 

ČL. V.
členství ve spolku

 1. Členem spolku může být fyzická osoba starší 15 let a jakákoli právnická osoba. Členství ve spolku vzniká na základě schválení písemné přihlášeky členskou schůzi spolku, která o jeho přijetí rozhoduje na svém nejbližším zasedání. Prvními členy spolku se automaticky stávají osoby přítomné na ustavující schůzi spolku.
 2. Člen spolku má právo:
  a) Účastnit se jednání členské schůze a podílet se na jejím rozhodování hlasováním,
  b) Volit předsedu spolku,
  c) Předkládat návrhy, podněty a připomínky orgánům spolku,
  d) Podílet se na praktické činnosti spolku.
 3. Člen spolku má povinnost:
  a) Dodržovat stanovy, plnit usnesení orgánů spolku,
  b) Aktivně hájit zájmy spolku, dodržovat vnitřní dohody a nepodnikat žádné kroky, které by byly v rozporu se zájmy spolku,
  c) Aktivně a pravidelně se účastnit jednání orgánů spolku a přispívat ke zlepšení jejich práce.
 4. Členství ve spolku zaniká:
  a) Doručením písemného oznámení o vystoupení člena předsedovi,
  b) Úmrtím člena,
  c) Zánikem spolku,
  d) Vyloučením člena členskou schůzí, v případě, že se člen třikrát bez omluvy nezúčastní zasedání členské schůze nebo opakovaně i přes písemné napomenutí ze strany orgánu spolku porušuje tyto stanovy,
  e) Případně z jiného důvodu stanoveného zákonem.
 5. Seznam členů spolku je veřejný a je přístupný na internetových stránkách spolku. Zápis a výmazy v tomto seznamu provádí předseda při vzniku a zániku členství a dále při jakékoli změně podstatných údajů.
 6. Veškeré vypořádání vůči členovi, kterému zaniklo členství, proběhne do tří měsíců od potvrzeného ukončení členství.

 

ČL. VI.
Orgány spolku

Organizační strukturu spolku tvoří tyto orgány:

 1. Předseda,
 2. Členská schůze

 

ČL. VII.
Předseda

 1. Statutárním orgánem spolku je předseda, která je volen členskou schůzí na dobu 5 let. Předseda se funkce ujímá dne následujícího po dni volby.
 2. Předseda rozhoduje o všech zásadních věcech týkajících se spolku a může právoplatně změnit kterékoli rozhodnutí členské schůze, případně jej vrátit členské schůzi k přepracování.
 3. Předseda rozhoduje a koná především v těchto náležitostech:
  a) Svolává zasedání členské schůze dle náležitostí uvedených těmito stanovami,
  b) Rozhoduje o provozování kanceláře spolku.
 4. Předseda je povinen:
  a) Archivovat veškeré zápisy ze zasedání členské schůze,
  b) Jednou za rok předložit členské schůzi ke schválení strategický plán spolku, a to tak, aby mohl být projednán nejpozději tři měsíce před ukončením platnosti předchozího strategického plánu.
  c) Informovat členskou schůzi o prosperitě a fungování spolku,
  d) Starat se o bankovní účet spolku.
 5. Předseda je oprávněn rozhodovat o všech náležitostech, které nespadají do pravomoci jiného orgánu spolku. A to včetně dispozic s jeho movitým i nemovitým majetkem. Předseda je oprávněn rozhodovat o hospodaření spolku, toku financí spolku a užití financí z rezervního fondu spolku.
 6. Předseda je oprávněn přijímat zaměstnance spolku, ukončovat jejich pracovní poměr a rozhodovat o všech jejich pracovních náležitostech.
 7. Za spolek může rovněž jednat předsedou zmocněný člen spolku. Takto zmocněný člen spolku má povinnost vystupovat pod funkcí ,,zástupce předsedy“.

 

ČL. VIII.
členská schůze

 1. Členská schůze je nejvyšším orgánem spolku.
 2. Minimální počet členů členské schůze je 3 osoby.
 3. Zasedání členské schůze je svoláváno předsedou spolku podle potřeby, nejméně však jednou ročně. Předseda je povinen svolat do jednoho měsíce členskou schůzi, pokud ho o to požádá písemně alespoň jedna třetina členů spolku. Informaci o konání zasedání členské schůze zasílá předseda členům spolku písemně nebo elektronickou poštou na kontaktní adresu, ktreou člen uvedl v přihlášce, případně na později členem spolku uvedenou kontaktní adresu, a to nejpozději dvacet dní před jeho konáním. Součástí informace je návrh programu zasedání. Nejpozději deset dní před konáním zasedání členské schůze zasílá předseda členům spolku návrhy materiálů, které je povinen předložit ke schválení či projednání.
 4. Členská schůze je usnášeníschopná, účastní-li se jejího zasedání polovina všech členů spolku. Členská schůze rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů spolku, není-li v těchto stanovách uvedeno jinak. Každý člen má při rozhodování jeden hlas; hlasy členů jsou si rovny.
 5. O rozhodnutích přijatých na zasedání členské schůze pořizuje členskou schůzí pověřený člen spolku zápis. Zápis svým podpisem ověřují všichni členové přítomní na zasedání členské schůze.
 6. Členská schůze je povinná předat přijatá rozhodnutí předsedovi ke kontrole.
 7. Členská schůze dále koná a rozhoduje v těchto náležitostech:
  a) volí předsedu spolku,
  b) schvaluje stanovy spolku a změny těchto stanov,
  c) schvaluje přihlášky nových členů a rozhoduje o vyloučení členů,
  d) rozhoduje o vstupu právníckých osob do spolku,
  e) rozhoduje o členství spolku v mezinárodních orgranizacích, koalicích a kampaních,
  f) rozhoduje o zániku spolku.

 

ČL. ix.
způsob majetkového vypořádání při zániku spolku

V případě zániku spolku je jeho likvidační zůstatek rozdělen mezi členy spolku a to v množstvích, v jakých určí poslední funkční předseda spolku.

 

 

Účinnost od 24. května 2017

 

V Ostravě 24. května 2017

Zapsal: Patrik Moravec
Ověřil: Martin Krejčí