Představuji Vám nové formy, jež zpochybňují konvence, které doposud definovali rap a jež posouvají stávající hranice či je někdy zcela mění. Tyto formy se zdají být logickou návazností na poslední trendy, které určovali důraz na formu. A v podstatě otevírají dveře transformaci rapového standartu v cosi extrémně odlišného.

Rap je ochuzen o velké množství svého tvůrčího rozsahu a to kvůli neschopnosti nahlédnout na něj jako na plnohodnotný umělecký akt.

V předchozím článku jsme se bavili o dělení rapové tvorby na obsahu, formu a způsob. Nyní na to navažme a podívejme se na základní kombinace, v jakém poměru bychom mohli s obsahem a formou nakládat.

1) Forma jako absolutní činitel

(obsah vyjádřený pouze skrze formu)

Lze využít rapové formy (flow) tak, aby zastoupila obsah (význam textu/sdělení)? Co vše dokážeme stylem přednesu zachytit? Dokážeme pouze díky flow vyjádřit určitou myšlenku, informaci či pocit? Možná se nyní ptáte: A jak bychom to teda vlastně měli udělat, když k rapu zkrátka slova s určitým (ať už méně, či více hlubokým) obsahem potřebujeme?

Copak v abstraktním umění je zapotřebí něčeho určitého, například předmětu, věci či místa na obraze, co je zprostředkovatelem významu? Ne. Vnímáme celkové působení díla, vnímáme jednotlivé prvky a vztahy mezi nimi, užitou paletu barev, linie a tahy, způsob provedení, atd… Také známe například název díla, jenž může mnohdy usměrnit působení obrazu na naši mysl. Nyní si tyto informace zkusme přenést na rap.

Zkusme si představit jak v praxi tuto myšlenku využít:

– Zaprvé: Vynechejme konkrétní slova. Nahraďme je abstraktními výrazy, žvatláním, sketováním, citoslovci, libozvuky, melodickými prvky, atp…(Skrrr)

– Zadruhé: To, co budeme chtít skrze formu vyjádřit, to maximálně ovlivní její podobu. Je rozdíl ve vyjádření subjektivního niterného pocitu nebo například ve vyjádření názoru k nějaké sociální tématice.

– A zatřetí: Název písně, může být (avšak nemusí!) mnohdy hlavním ukazatelem k pochopení umělcova díla.

Hlavní znaky proudu „Forma jako absolutní činitel“:

– Nulový význam slov, tudíž tvůrce má v podstatě možnost rapovat svou vlastní řečí
– Obsah vyjádřený skrze flow, ne skrze jazykové znaky1.
– Název písně může být podstatným vodítkem k pochopení samotného díla.

Užití v díle formy, jako absolutního činitele, na posluchače může také působit, jakoby poslouchal píseň v cizím jazyce, kterému nerozumí. Ale přesto si ji mnohdy rád poslechne, například kvůli její atmosféře a náladě. A mnohdy právě VIBE je to hlavní, co se umělec pokouší zachytit. K tomu však náš jazyk často dostatek pojmů nenabízí.

2) Forma a obsah 2:1

V tomto poměru je pořád dominantní forma, skrze kterou vyjadřujeme obsah. Avšak co se týká obsahu, tak užití slov se zde začíná do jisté míry objevovat. Například jedno existující slovo o určitém významu na jeden verš. Slova můžou složit jako doplňková, jako volné asociace tvůrce, jako určité symboly či například jako směrodatné prvky pro to, co se snažíme vyjádřit skrze formu.

Samozřejmě se můžeme zeptat: Proč si to takhle komplikovat, když můžeme text napsat i „normálně“? Tenhle poměr 2:1 je jakýmsi východiskem z předchozího poměru, kdy šlo pouze o formu. A dá se zde mnohem více pracovat s abstraktními pojmy, s fantazií a asociacemi.

V praxi bych to přirovnal k mumble rapu kdy nám stačí porozumnět pouze pár určitým slovům abychom pochopili kontext a nechali se unášet na vlně umělcovy flow.

Forma a obsah 2:1 dělíme dále:

a) Forma a obsah volný
Obsah se váže k formě. Doplňuje jí a dokresluje například náladu, kterou chceme skrze formu vyjádřit. To znamená, že se v textu chvílemi objeví existující slova o určitých významech.

b) Forma a obsah tematický
V díle se objevují slova o určitém významu a to většinou na jedno ústřední téma. Další slova, jež se nabalují na toto téma, jsou volnými asociacemi a mohou dotvářet kontext či názor k tématu.

c) Forma a obsah dějový
Slova o určitých významech jsou právě významem spojena v celek. Občasná slova mohou vytvářet vývoj, příběh či dramatizaci v díle.

No a pokud by ti tohle celé připadalo jako hovadina. Tak si poslechni třeba ,,No words“ od Hopsina, to je asi nejlepší disstrack na Mumble rap a vývoj tímhle směrem.

Upřesnění:

1Jazykový znak – Jazyk je systém znaků. Věda, která se zkoumáním znaků zabývá, se nazývá sémiotika. Znak je hmotná věc, která nemá smysl sama v sobě, sama pro sebe, ale jejím smyslem a funkcí je zastupovat a označovat jiné věci – hmotné i nehmotné. Užitím znaku se předává informace – znak tedy souvisí s významem (obsahem), ale nekryje se s nimi. Znak není samoúčelný, váže se vždy k významu – v jazyce tedy nejsou slova bez významu.