Ochrana osobních údajů

Používáním stránek edu.rapzzz.com a odesláním kontaktního formuláře s názvem ,,Rezervujte si přednášku“ na stránkách edu.rapzzz.com/kontakt a edu.rapzzz.com/prednasky-o-rapu dáváte organizaci  Rapový seznam z.s., se sídlem Těšínská 288, Šenov, PSČ: 739 34, IČO: 0630019, emailový kontakt: info@rapovyseznam.cz (dále jen „Správce”), souhlas se zpracováním osobních údajů, a to za níže uvedených podmínek:

1. Osobní údaje, které budou zpracovány:

  • jméno a příjmení,

  • poštovní adresa a adresa školy,

  • emailová adresa,

  • telefonický kontakt.

2. Účelem zpracování osobních údajů je:

Zasílání obchodních nabídek Správce / Nabídka edukačních a jiných vzdělávacích akcí, přednášek, workshopů a besed.

3. Doba zpracování osobních údajů je:

Doba zpracování osobních údajů je v trvání od poskytnutí osobních údajů subjektem, po dobu nezbytně nutnou k naplnění účelu popsaném v čl.2 tohoto prohlášení.

4. Prohlášení subjektu

Subjekt údajů prohlašuje, že byl Správcem řádně poučen o zpracování a ochraně osobních údajů*, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a pravdivé a jsou Správci poskytovány dobrovolně.

*Poučení Subjektu údajů

Správce tímto v souladu s ustanovením čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení”), informuje, že:

  • osobní údaje Subjektu údajů budou zpracovány na základě jeho svobodného souhlasu, a to za výše uvedených podmínek,

  • důvodem poskytnutí osobních údajů Subjektu údajů je zájem Subjektu údajů o zasílání obchodních nabídek Správce, což by bez poskytnutí těchto údajů nebylo možné,

  • při zpracování osobních údajů Subjektu údajů nebude docházet k automatizovanému rozhodování ani k profilování.

  • Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů, nepověřil zpracováním osobních údajů žádného zpracovatele ani neurčil zástupce pro plnění povinností ve smyslu Nařízení,

  • Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje Subjektu údajů do třetí země, mezinárodní organizaci nebo jiným, než výše uvedeným třetím osobám,

  • Subjekt údajů má právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, právo požadovat od Správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, má právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, má-li za to, že Správce při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s Nařízením.