Ikdyž se rap od svých počátků (Berme nyní za počátky například 70. léta v USA – neboť tohle je delší debatu. Podle mě je tady rap od pravěku. Tzn. od té doby, co spolu lidé začali komunikovat.) neustále dynamicky vyvíjí, je potřeba jej pojmově uchopit a podívat se na něj jako na plnohodnotný umělecký obor. Proč? Protože rap má skrytý umělecký potenciál, který se mnohem více projeví, pokud s rapem začneme pracovat i teoreticky.

Povětšinou každý umělecký obor (tedy i rap) má své vnitřní, tvůrčí struktury. Tyto struktury jsou si velmi podobné. Například malířskou tvorbu analyzujeme především na námět, umělecký styl a techniku. Nejinak je na tom i rapová tvorba.

Fenomén rap tedy není jenom nástroj k předání určité myšlenky, informace či pocitu, jak si může spousta z nás myslet. Tahle interpretace je vcelku zavádějící a především by rap ve své podstatě omezovala. Rap je obsahem (neboli tématikou a výpovědní hodnotou textu), formou (neboli flow) a způsobem (neboli samotným procesem rapování) jakým se obsah a forma rapu manifestuje. Zkrátka v jedné větě: Rap je obsahem, jeho formou a způsobem jakým se předává.

Obsah

V celosvětově známé knize „How to Rap“ od Paula Edwardse z roku 2009 jsou rapová témata rozdělena na reálný život, fikci, kontroverzní obsah, uvědomělý obsah a „párty“ obsah. Nicméně tohle dělení je, dle mého názoru, vcelku zavádějící. Je totiž spousty interpretů, u kterých je těžké rozlišit, co je jejich realný život a co fikce. Dále se například neustále posouvá míra toho, co považujeme za kontroverzní obsah.

Tématika rapových textů je velmi pestrá a lze se skrze rap bavit na jakékoli možné téma, a to na jakékoli úrovni. Navrhuji vytvořit ucelenější rámec skrze který bychom mohli rapový obsah pojmout a dále s ním pracovat.

Forma

Jazykovědná nauka o slohu, stylistika, nazírá na text (ať už psaný, či mluvený) z několika úhlů.  Jednou z možností, jak lze zkoumat rap a jeho formu, je skrze funkční styly. V publikaci Základy stylistiky se uvádí:
„Text vzniká pro určitou činnost, ale zároveň je jí vytvářen, modifikován. Pro určité typy situací v určitých stylových sférách se ustálily určité způsoby řečového chování, pro které je typická určitá stylová vrstva výrazových prostředků. Poznáním opakujících se zákonitosti při tvorbě komunikátů v rámci určitých stylových vrstev dospěla česká lingvistika k charakteristice funkčních stylů.“ 1
Tudíž bychom měli být schopni skrze funkční styly rapovou formu určitým způsobem dostatečně nadefinovat. O tom se však pobavíme hlouběji příště.

Způsob

A) Nahrávka

1. improvizace (freestyle rap)
2. připravená tvorba/psaný text

B) Live rap

1. improvizace (freestyle rap)
2. připravená tvorba/psaný text

Netvrdím, že tohle dělení bude vyhovovat všem, avšak právě díky takovémuto dělení, můžeme s rapem nadále zajímavě pracovat. Například můžeme uvažovat o tom, v jakých poměrech se dá při tvorbě rapu s obsahem a formou nakládat. Představme si třeba dílo, ve kterém je forma jako absolutní činitel, tzn. pouze skrze formu budeme vyjadřovat obsah. Blbost? Vůbec ne. Čti dále o obsah vyjádřený skrze formu.

Citace:
HÖFLEROVÁ, Eva. Základy stylistiky. Opava, 2015. Slezská univerzita v Opavě.